Humaria hemisphaerica Pilze Hygrocybe cantharellus

Hydnum repandum - Semmelstoppelpilz


Mitteleschenbach - 9.September.2011

Hydnum repandum